Contact            De messenslijper            Demonstraties            Onze folder            Onze merken            Verzendservice 

Privacy Policy Middelink Koken & Tafelen

 

Apeldoorn,  14 februari 2019

Middelink Koken & tafelen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Middelink koken & tafelen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

-        Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Middelink koken & tafelen  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

 

Verwerking van persoonsgegevens 

 

Reparatiebonnen

Voor het innemen van een reparatie hebben wij NAAM, ADRES EN TELEFOONNUMMER nodig om de klant te informeren / berichten over zijn of haar artikel. Zodra de reparatie afgehandeld is worden de bonnen 2 jaar bewaard waarna ze vernietigd worden.

 

Bestelbonnen

Voor het bestellen van een artikel voor klanten hebben wij NAAM, ADRES en TELEFIOONNUMMER nodig.   Op het moment dat de klant het artikel heeft opgehaald zullen wij de bon met NAW gegevens vernietigen.

Factuur

Indien u een factuur wenst hebben wij onderstaande gegevens van u nodig: Naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer  en evt mailadres.

Deze gegevens blijven in onze kassa systeem in een beveiligde omgeving, alleen management heeft toegang tot deze gegevens. Uw gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor het doel: versturen van een factuur, uw op de hoogte houden van uw bestelling. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden uit onze kassasysteem kunt u contact met ons opnemen via info@middelink.nl .

Uw gegevens op de factuur zullen tbv administratieve doeleinden bewaard worden gedurende 7 jaar (wettelijk  verplicht).

 

Nieuwsbrief

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Middelink koken & tafelen verwerkt ten behoeve van het versturen van nieuwsbrieven. Voor deze doelstelling gebruikt Middelink koken & tafelen NAAM, MAILADRES.

Voor het versturen van onze nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp. Zij voldoen aan de Europese Privacy Policy  zie https://mailchimp.com/legal/pravacy/

Wij verzenden uitsluitend op verzoek van klanten nieuwsbrieven. Klanten kunnen zich ten alle tijden uitschrijven voor de nieuwsbrief door onderaan de nieuwsbrief op uitschrijven nieuwsbrief te klikken.

Wij zullen de mailadressen nooit met andere partijen delen en ook nooit voor andere doeleinden gebruiken.

Uw persoonsgegevens worden door Middelink koken & tafelen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking van een periode;

Gedurende de periode dat men zich heeft afgemeld/ tot dat men zich afmeld.

 

Website

Voor het afhandelen van een webbestelling hebben wij NAW gegevens nodig. Deze gebruiken wij uitsluitend voor het verzenden van de bestelling. Deze wordt gedeeld met het koeriersbedrijf die verantwoordelijk is voor het bezorgen van het pakketje. 

 

SSL certificaat

Onze webshop heeft een SSL certificaat. Dit is een encryptie tussen browser en server. Het zorgt ervoor dat gevoelige gegevens, bijvoorbeeld transacties en logins, versleuteld zijn. Hierdoor kan het verkeer niet ontcijferd worden door kwaadwilligen.

 

Facebook

Via facebook houden wij klanten op de hoogte van aanbiedingen en  actualiteiten. Dit wordt uitsluitend op verzoek van klanten gedaan. De klant kan zich ten alle tijden afmelden voor onze berichten. Wij werken niet met derden en zullen de gegevens nooit delen.

Binnen Facebook is de Pravacy wetgeving geregeld. Zij beschermen de persoonsgegevens.

Visite kaartjes

Visite kaartjes welke wij ontvangen van aanbieders / leveranciers en klanten worden bewaard en uitsluitend gebruikt voor het doel contact op te nemen. Wanneer deze niet meer relevant zijn voor Middelink koken & tafelen worden ze vernietigd.

 

Leveranciersgegevens

Persoons gegevens van Leveranciers worden door Middelink koken &  tafelen verwerkt tbv de volgende doelstelling:

-        Administratieve doeleinden

-        Communicatie

Op  het moment dat iemand niet meer werkzaam is voor de betreffende leverancier worden de contactgegevens vernietigd.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerk(st)ers.

Persoonsgegevens van medewerkers/sters worden door Middelink koken & tafelen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

Uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze gegevens is:

De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Middelink koken & tafelen de volgende gegevens nodig hebben:

-        Voornaam

-        Tussenvoegsel

-        Achternaam

-        Telefoonnummers

-        Adres

-        Geboortedatum

-        Geboorteplaats

-        Salarisgegevens

-        Kopie ID

-        BSN nummer

-        Bankgegevens

-        ARBO gegevens

De gegevens worden door Middelink koken & tafelen opgeslagen voor een periode van max. 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-        Het verzorgen van de internetomgeving

-        Het verzorgen van onze webshop

-        Het hosten van onze webshop

-        Het verzorgen van betalingen van de webshop

-        Het versturen van nieuwsbrieven

-        Het backup van onze computer

-        Het verzorgen van onze salarisadministratie

-        ARBO diensten

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU m.u.v. Google, Mailchimp. Deze partijen voldoen aan de Europese Privacy Policy.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

Middelink koken & tafelen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-        Alle personen die namens Middelink koken & tafelen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-        Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen.

-        Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

-        Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

-        Onze medewerkers/sters zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

 

Mevrouw J. Bijsterbosch

Middelink Koken & tafelen

Asselsestraat 88

7311 ER Apeldoorn

055-5223355

info@middelink.nl